Lahja 2 v tytölle

Vuonna 1997 perustettu Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkossa toimiva kirjakauppa. Yli kymmenen miljoonan kirjan valikoima ja aina edulliset hinnat takaavat unohtumattoman verkkokauppaelämyksen kaikille kirjojen ystäville. Adlibris AB Copy...

Aku ankka tilaajapalvelu

Psy­ko­lo­gin mie­lestä täl­lai­nen ajat­te­lu­tapa jou­taisi jo romu­kop­paan, sillä herk­kyy­dessä on pal­jon hyvää. – Eri­tyis­her­kän tunne- ja ais­ti­ko­ke­muk­set ovat usein voi­mak­kaam­pia kuin muilla. Herk­kyys voi ilmetä esi­mer­kiksi syväl­li­syy­tenä, tark­koina havain­toina, empaat­ti­suu­tena, tun­nol­li­suu­tena ja luo­vuu­tena, Heis­ka­nen kuvaa. Ehkäise ylivirittyminen Var­hais­kas­vat­ta­jien on tär­keää ymmär­tää eri­tyis­herk­kyyttä, sillä ilmiö vai­kut­taa ryh­mä­kas­va­tuk­sessa moniin asioi­hin. Herkkä lapsi kuor­mit­tuu muita nopeam­min melusta, jat­ku­vasta sosi­aa­li­suu­desta ja uusista tilan­teista. Myös kii­reessä myk­ky­rään jää­nyt sukka tai suussa oudolta tun­tuva ruoka voi aidosti koe­tella lasta, jonka her­mosto ei jätä pie­niä­kään asioita huo­miotta. Jos lapsi ei pysty sää­te­le­mään koh­taa­maansa ärsy­ke­mää­rää, hänen her­mos­tonsa ajau­tuu lopulta yli­vi­rit­ty­nee­seen tilaan. Ulos­päin tämä näkyy esi­mer­kiksi luk­kiu­tu­mi­sena tai rai­vo­koh­tauk­sina.

Erityisherkkä lapsi reagoi ympäristöönsä muita voimakkaammin – Hoitaja voi auttaa säätelemään kuormitusta - SuPer verkkolehti

Noin joka viides lapsi on tavallista herkempi. Hänen koko hermojärjestelmänsä on virittynyt aistimaan, havaitsemaan ja tuntemaan asioita enemmän kuin muut. Ympärillä olevan informaation määrä uuvuttaa hänet helposti, jos hän ei saa tarpeeksi aikaa prosessoida asioita rauhassa ja palautua omaan tahtiinsa. Juuri siksi erityisherkät lapset on tärkeää tunnistaa jo päiväkodissa. Erityisherkkyyteen perehtyneen psykologin ja kouluttajan Heli Heiskasen mielestä on hyvä tiedostaa, että kaikki erityisherkät lapset ovat yksilöitä. Erityisherkkä lapsi voi yhtä hyvin olla vilkas, aktiivinen ja seurallinen kuin hiljainen, arka ja ujo. – Yhteistä erityisherkille lapsille on, että he reagoivat ympäristöönsä voimakkaammin kuin muut. He kokevat kaikki ympärillä tapahtuvat asiat muita vahvemmin. Erityisherkkyys tuo elämään etuja ja haasteita Herkkyys tuo lapsen elämään sekä hyvinä että huonoina koettuja asioita. Usein erityisherkkä lapsi on jo pienestä pitäen hyvin herkkävaistoinen ja empaattinen, ja hänen on helppo lukea sekä hoitajiensa että muiden lasten tunteita ja ajatuksia.

Erityisherkän lapsen ja nuoren ymmärtäminen ja tukeminen Osa 2 - Tunne ja Taida

Kuvat: Pixabay Erityisherkät lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen tukea ja apua ymmärtääkseen voimakkaita tunteitaan, herkästi ylivirittyvää kehoaan, oppiakseen tuntemaan omat erityistarpeensa ja elämään niiden kanssa. Avainasemassa on aikuisen ymmärrys siitä, että erityisherkkään todellakin vaikuttavat voimakkaasti sellaiset asiat, joita vähemmän herkät eivät välttämättä edes huomaa. Keho muuttuu ikään kuin sähköisen tuntuiseksi tai sisäisesti "lepattavaksi" milloin mistäkin syystä ja tämä aiheuttaa levotonta paikoillaan pysymätöntä oloa ja hermostuneisuutta, tyytymättömyyttä tai jopa agressiivisuutta. Aikuisen tuki on tärkeää Pystyäkseen säilyttämään tasapainon, erityisherkkä tarvitsee melko poikkeamatonta säännöllisyyttä elintavoissa – ruoka-ajoissa, nukkumaan meno ajoissa, ja poikkeamien jälkeen aina kompensaatiota. Lisäaineiden ja liian sokerin välttäminen on myös tärkeää, sillä nämä vetävät hermostoa hetkessä ylikierroksille. Liiallinen sähkölaitteiden äärellä olo voi tehdä olon, jossa iho on kuin täynnä muurahaisia ja liiallisten aisti ärsykkeiden saanti pistää mielen ylikierroksille.

Kuinka ymmärtää ja tukea herkkää lasta?

Lapsen erityisherkkyys voi ilmetä monella tavalla, joista tässä muutamia esimerkkejä: hiljainen sivustaseuraaja, viihtyy yksin, rikas mielikuvitus, taiteelliset lahjat, empaattisuus, aistiherkkyys, tarkka havaintokyky, arkuus ja pelokkuus uusissa tilanteissa ja muutoksissa ja/tai univaikeudet. Herkkyys itsessään ei ole vika, sairaus tai vamma, vaan noin 20%:lla ihmisistä oleva normaali synnynnäinen hermojärjestelmän ominaisuus. Jokainen erityisherkkä ihminen on ainutlaatuinen ja herkkyys ilmenee yksilöllisesti eri tavoilla ja voimakkuuksilla. Joskus herkkyys liittyy myös diagnosoituihin sairauksiin kuten autismi, asperger tai ADHD. Vanhempien tehtävä on säädellä ärsykkeiden määrää Kaikkein tärkeintä lapsen kannalta on mielestäni se, että vanhempi itse tiedostaa, ymmärtää ja arvostaa omaa herkkyyttään. Sen myötä kyky ymmärtää ja tukea lastakin tarkoituksenmukaisella tavalla on huomattavasti parempi. Vanhempien tehtävä on säädellä lapsen kohtaamien ärsykkeiden määrää mieluiten jo sikiövaiheesta alkaen.

Heis­ka­nen neu­voo var­hais­kas­vat­ta­jia ehkäi­se­mään yli­vi­rit­ty­mistä jo ennalta. Fik­suinta on suun­ni­tella päi­vän struk­tuuri niin, että kai­ken­lai­set lap­set jak­sa­vat poru­kan tah­dissa. – Lap­sella pitää olla välillä mah­dol­li­suus vetäy­tyä lepää­mään tai johon­kin rau­hal­li­seen tilaan, eikä tämä koske vain eri­tyis­herk­kiä. Se, mikä on hyvä eri­tyis­her­kille, on hyvä kai­kille. Tiedolle on tarvetta Pori­lai­nen las­ten­tar­han­opet­taja Anna-Matilda Täh­ti­nen kiin­nos­tui eri­tyis­herk­kyy­destä, kun sai her­kän lap­sen ja alkoi tun­nis­taa samoja piir­teitä myös itses­sään. Opin­näy­te­työs­sään hän pää­tyi tut­ki­maan, miten lap­sen eri­tys­herk­kyys näkyy päi­vä­ko­dissa ja kuinka työn­te­ki­jät otta­vat sen huo­mioon. Opin­näy­te­työn kyse­lyyn vas­tan­neet päi­vä­ko­tien työn­te­ki­jät ker­toi­vat kai­paa­vansa eri­tyis­herk­kyy­destä lisää kou­lu­tusta. Täh­ti­sen mie­lestä var­hais­kas­vat­ta­jat hyö­tyi­si­vät eni­ten kon­kreet­ti­sista neu­voista. – Ensin on tär­keää ymmär­tää, mil­lai­sia hen­ki­lö­koh­tai­sia ja ryh­mässä toi­mi­mi­sen haas­teita eri­tyis­herk­kyys voi tuoda muka­naan.

  1. Vr yhteystiedot
  2. Bluetooth vastaanotin autoon
  3. Erityisherkän lapsen ja nuoren ymmärtäminen ja tukeminen Osa 2 - Tunne ja Taida
  4. Olkalaukku netistä | Tyylikkäät & laadukkaat olkalaukut | Klingel.fi
  1. Kimchi ohje